Oldal kiválasztása

Adatvédelmi tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét
az adatkezelési és adatvédelmi szabályainkról.

 

1. MILYEN ALAPELVEKET KÖVETÜNK ADATKEZELÉSÜNK SORÁN?
Az adatkezelés során alábbi alapelveket követjük:
• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan
kezeljük.
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem
kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek
és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
• Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt
adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
• megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
• Társaságunk az Ön személyes adatait
• az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük,
tároljuk és felhasználjuk.
• egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű,
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
• illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig
harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és
biztonsága.

2. KIK VAGYUNK?
A szolgáltató neve: Kozák Tamás E.V.
A szolgáltató székhelye: 6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 12.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: info@totorodeo.hu
Adószáma: 60766160-2-51
A szerződés nyelve: magyar
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Társaságunk tárhely szolgáltatója:
Tárhelyszolgáltató neve: C-Host Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Tárhelyszolgáltató honlapja: nethely.hu
Tárhelyszolgáltató email címe: info@nethely.hu

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Kozák Tamás 6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 12.

Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók:
Kozák Tamás 6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 12.
Kozákné Bertus Mónika 6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 12.

Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozó:
Kozák Tamás 6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 12.
Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha

a.) ahhoz az érintett hozzájárul
azt a törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

A hírlevélre történő feliratkozáskor a következő személyes adatokat kérjük megadni:
név:
e-mail cím:

A weboldalon történő böngészéssel rendszerünk statisztikai célból rögzítheti a böngésző IP címét, és a látogatás főbb jellemzőit. Ezen adatokat nem kapcsoljuk semmilyen egyéb személyes adattal, és nem kapcsoljuk össze a látogató személyével.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk során megadott adatok tekintetében 24 óra, a direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított öt év, a vásárlások adatai tekintetében Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a honlap látogatottságának felmérése. A hírlevélre feliratkozáskor megadott adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy szolgáltatásunkról, termékeinkről tájékoztatást adjunk.

A személyes adatok célja és kezelésével kapcsolatos adatvédelmi alapelvek

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok átadása kizárólag jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése esetén történhet meg. (pl. adóhatósági vagy bűnüldöző szervek megkeresésére.) A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásból. Az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

A személyes adatok felhasználása és kezelése

Az adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény alapján nem kér és nem dolgoz fel különleges személyes adatot, így faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat. A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyébként adatokat nem egészítjük ki, és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, illetőleg információval. Amennyiben a különböző forrásokból származó adatok összekapcsolására sor kerülne, ezt csak kizárólag megfelelő tájékoztatás és előzetes hozzájárulás esetén tesszük meg, illetve amennyiben azt törvény megengedi.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@totorodeo.hu e-mail, illetve postacímen kérhet
további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük
Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

MIK AZOK A SÜTIK ÉS HOGYAN KEZELJÜK ŐKET?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője
menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége
alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ,
hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a
számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó”
menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első
látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó,
terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a
felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik
– a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik
személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a
Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk
esetleg nem az elvárt módon működik. 

 

MIT KELL TUDNI MÉG A HONLAPUNKKAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉSÜNKRŐL
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal
kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok
valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy
hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy
Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
• a regisztráció törlésével,
• az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
• a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való
hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk,
azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink
érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ
el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével
egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi
felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

MIT KELL TUDNI DIREKT MARKETING ÉS HÍRLEVÉL CÉLÚ
ADATKEZELÉSÜNKRŐL?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció
felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű
kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is
felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing
és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint
tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is
megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing
és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a
honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? Mit és milyen
alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden
hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél,
két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.
Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15
napos határidővel vállaljuk.

MIT KELL TUDNI A NYEREMÉNYJÁTÉKOKRÓL?
Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön
szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó
oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

EGYÉB ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink
esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön
hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.
Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása
miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket
teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges
mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói
előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes
adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az
adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől,
megváltoztatástól, sérülés

MELYEK AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI?
Ön az adatkezelésről
• tájékoztatást kérhet,
• kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
• tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező
adatkezelés kivételével),
• bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
• a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391-1400
• Fax: +36 (1) 391-1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott
adatfeldolgozónk által – feldolgozott
• adatairól,
• azok forrásáról,
• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
• az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre
tett intézkedéseinkről, továbbá
• az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg
tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést
visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése
helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi
hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről
tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az
értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön
hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt
írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az
esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetjük, és az
adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a
határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz
fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint
– az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi
állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Társaságunkat.

MELYEK A FŐBB IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK TEVÉKENYSÉGÜNKRE?
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
– (Info tv.)
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grtv.)
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a:
*.totorodeo.hu weboldalon történik.
2019. 09. 18.